آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۵ تیر ۱۳۹۹