دوفصلنامه دانشگاه امروز

تعداد بازدید:۳۷۵
دوفصلنامه دانشگاه امروز

دو فصلنامه دانشگاه امروز

نشریه ای علمی، تخصصی است که توسط

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر می شود. هدف آن گشودن فضایی برای گفتگو، طرح و بحث پیرامون ابعاد فرهنگی و اجتماعی نهاد دانش و دانشگاه در ایران است.

 

 

.....دانلود نسخه سال پنجم/ شماره اول و دوم/ پیاپى 8و7/ سال 1400 ......

.....دانلود نسخه سال چهارم/ شماره اول و دوم/ پیاپى ۵و۶/ سال ۱۳۹۹ ......

............دانلود نسخه سال سوم/شماره چهارم/ بهار و تابستان 1398..........

............دانلود نسخه سال دوم/ شماره سوم/ پاییز و زمستان 1397...........

.........دانلود نسخه سال اول/ شماره دوم/ خرداد و تیر/ سال ۱۳۹6 ..............

....دانلود نسخه سال اول/ شماره نخست/ فروردین و اردیبهشت/ سال ۱۳۹6 ...