تماس با مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی

تعداد بازدید:۳۲۱۶

 

دکتر مسعود فکری

تلفن: ۸۲۲۳۳۲۱۲-۰۲۱ دورنگار: ۸۲۲۳۳۲۳۳- ۰۲۱