نامه فرهنگی

تعداد بازدید:۳۴۲
نامه فرهنگی

گاهنامه خبری- تحلیلی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

"نامه فرهنگی"
با رویکرد ایجاد کانال ارتباطی میان صف و ستاد، با جهت گیری
اطلا ع رسانی و انتقال تجربه درون گروهی و انعکاس نقطه
نظرات کارشناسان، مدیران و معاونان فرهنگی به فعالیت
می پردازد تا علاوه بر ایفای نقش رسانه ای این
معاونت، باب تعامل و گفتگو با دانشگاه ها را باز و
گسترده تر نماید.

دانلود فایل نشریه نامه فرهنگی شماره هشتم - تیرماه 1400

دانلود فایل نشریه نامه فرهنگی شماره هفتم- بهمن ماه 1399

      دانلود فایل نشریه نامه فرهنگی شماره ششم - مهرماه 1399

  دانلود فایل نشریه نامه فرهنگی شماره پنجم - تیرماه 1399

مشاهده نخستین شماره نامه فرهنگی