درگاه فرهنگی

تعداد بازدید:۴۳۹۱۷

سامانه ثبت آمار، اطلاعات و گزارش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

قوانین بالادستی: مشغول به تحصیل بودن

فرآیند ارائه خدمت: بررسی مدارک برای امکان ارزشیابی یا رد آن

آدرس وب سایت http://dnva.ir/