درگاه فرهنگی

تعداد بازدید:۵۴۵۲۷

سامانه ثبت آمار،

اطلاعات و گزارش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

قوانین بالادستی: مشغول به تحصیل بودن

فرآیند ارائه خدمت: بررسی مدارک برای امکان ارزشیابی یا رد آن

آدرس وب سایت http://dnva.ir/