• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
  • آ + آ -

جشنواره سراسری نشریات

پیشتازان بخش های رقابتی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مشخص شدند

پیشتازان بخش های رقابتی یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی مشخص شدند

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان با ۱۸۸۹ اثر، دانشگاه الزهراء با ۹۲۲ اثر و دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا ۸۷۲ اثر تاکنون بیشترین میزان مشارکت در بخش های رقابتی جشنواره را به خود اختصاص داده اند.

ادامه مطلب