شبکه ملی جامعه و دانشگاه - آرشیو

نشست کارگروه محیط زیست،آب و کشاورزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه برگزار شد
با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی:

نشست کارگروه محیط زیست،آب و کشاورزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه برگزار شد

نشست کارگروه محیط زیست،آب و کشاورزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه با حضور اعضای دبیرخانه مرکزی شبکه ملی جامعه و دانشگاه عصر دیروز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

ادامه مطلب