شبکه ملی جامعه و دانشگاه - آرشیو

پنجمین نشست‌ مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد
به همت دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه:

پنجمین نشست‌ مسئولیت اجتماعی دانشگاه برگزار شد گالری

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه، با حضور دکتر مرتضی هاشمی محقق پسا دکتری جامعه شناسی دانشگاه ادینبورا و استاد دانشگاه کاونتری، برگزار شد.

ادامه مطلب