اخبار دانشگاه - آرشیو

سهمیه ۳۰۰ نفری دانشگاه پیام نور در المپیاد ملی ورزش همگانی
معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور:

سهمیه ۳۰۰ نفری دانشگاه پیام نور در المپیاد ملی ورزش همگانی

همه دانشجویان واحد های استانی دانشگاه پیام نوردر تعطیلات تابستانی درجشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه های آموزش عالی کشور در ۲ مرحله استانی و ملی بایکدیگر رقابت خواهند کرد

ادامه مطلب