دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی " سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی"

۰۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۴ کد : ۳۱۵۴۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۴۳۷
دوره آموزشی "سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی" در سوم خرداد۹۶، ویژه مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت عتف برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی " سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه و تعالی فرهنگ سازمانی"

در عصر حاضر دانشگاهها به سازمانهای اجتماعی مهمی تبدیل شده اند که در توسعه همه جانبه و پایدار کشورها نقش مهمی ایفا می کنند و در پاسخگویی به تحولات و نیازهای جامعه نقش اساسی برعهده دارند. محصول کار دانشگاها در دانش، بینش و رفتار دانش آموختگان تجلی پیدا می کند. مطالعات نشان داده است که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است و این امر در همه سازمانها از جمله دانشگاهها صدق می کند.

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید آماده شود که به ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه بپردازد و هدفهایی را برای حرکت منسجم آینده کشور ترسیم نماید. دانشگاه باید پیشگام اشاعه آزادانه افکار و وحدت ملی جامعه باشد؛ به تحلیل و حل مسائل اساسی که کلّ جامعه با آن روبه رو است کمک کند و نقش خود را در تبیین جهانی شدن پدیده ها به عنوان یک واقعیت مهم ایفا نماید..بنابراین آنها موّظف اند که از طریق پژوهشهای اساسی و بنیادی به تولید علم بپردازند و مرزهای دانش را توسعه دهند. با تامل و تفکر مشخص می شود که برای تحقق این رسالت و ماموریت ضرورت دارد که دانشگاهها و دانشگاهیان از توانمندی های علمی و مدیریتی، هوشمندی های چندگانه، پویایی، انعطاف پذیری و سازگاری با محیط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، باور و پایبندی به ارزشهای معنوی- اخلاقی، تعامل انسانی موفق و مشروعیت لازم برخوردار باشند. موارد فوق که در قالب مفاهیمی مانند سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی بیان می شوند، سرمایه های دانشگاه برای انجام رسالت ها و ماموریت هایش تلقی می شوند.

بدین جهت، دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، با حضور دکتر بهزاد هدهدی، کارگاهی آموزشی، تحت عنوان " سرمایه معنوی سازمانی در دانشگاه وتعالی فرهنگ سازمانی" ویژه مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی، به مدت ۸ ساعت برگزار نمود.


( ۱ )

نظر شما :