آیین تجلیل از دست اندرکاران راهیان نور دانشگاهی-مردادماه ۱۳۹۷