گزارش تصویری نخستین نشست شورای علمی همایش بین المللی اربعین-تیرماه۱۳۹۷