گزارش تصویری هفدهمین جلسه کنگره ملی شهدای دانشجو - فروردین ماه۱۳۹۷