گزارش تصویری دیدار نوروزی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف با مدیران و کارکنان شاغل در معاونت - فروردین ۱۳۹۷