گزارش تصویری آیین تکریم دکتر میرزایی و معارفه دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آذرماه ۱۳۹۶